C89 tužidlo pro lak H89 - 200ml

Neohodnoceno
 

C89 tužidlo pro lak H89 - 200ml

Dostupnost Skladem (>5 ks)
439 Kč / ks
362,81 Kč bez DPH
   
Kód produktu C891500101
Značka Sprint
Kategorie TUŽIDLA
 

C89 tužidlo pro lak H89 - 200ml

 

Charakteristika

Katalyzátor pro matový lak H89 VANITY MATT. Tuží se v poměru 5:1.

 

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
nebezpečí, Flam. Liq. 2, Vysoce hořlavá kapalina a páry.
varování, Acute Tox. 4, Zdraví škodlivý při vdechování.
varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.
varování, Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Symboly:

nebezpečí
Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné nakládání:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P370+P378 V případě požáru použijte k hašení sněhový hasicí přístroj.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Zvláštní nařízení:
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje
Hexamethylen-1,6-diisokyanát (homopolymer)
n-butyl-acetat
ethyl-acetat
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná
2.3 Další nebezpečnost
Látky vPvB: Žádná - Látky PBT: Žádná
Jiná rizika:
Žádná jiná rizika

Hmotnost 0.263 kg