Akce Tip Efekt lupa
 

H69 lak 2K UHS Vantix

Neohodnoceno
 

H69 lak 2K UHS Vantix

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
3 519 Kč / ks 800 Kč / ks od 800 Kč
2 908,26 Kč 661,16 Kč od 661,16 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie LAKY
 

H69 lak 2K UHS Vantix

!!!Lak s jedinečnými vlastnostmi na trhu. Jako jediný obsahuje Složky proti stékání!!!

Charakteristika

2K UHS akrylátový lak, který svými novými avantgardními vlastnostmi zaručuje nestékání na svislých plochách a zároveň zabezpečí dokonalé vypnutí. Jednoduše se nanáší, dobře se rozpíná, má vysoký lesk a rychle schne. Vhodný pro rozpouštědlové i vodouředitelné basecoaty, s vynikající redukcí absorpce basecoatu.

Aplikace

Povrch musí být suchý, čistý. Lak používat s tužidlem C67/C68/C69 v poměru 2:1.
Doba schnutí - 30min/60°C, 16h/23°C
Podrobné info v TL v příloze.

C67 – pomalé, C68 – normal, C69 – rychlé

 

Tužidlo není součástí balení

 

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti

varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
n-butyl-acetat
Nafta
Deriváty benzotriazol
Methyl a Bis(1,2,2,6,6 - pentametyl-4-piperidyl) sebakát
2-hydroxyethyl-methakrylat
isobutyl-methakrylát
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná
2.3 Další nebezpečnost
Látky vPvB: Žádná - Látky PBT: Žádná
Jiná rizika:
Žádná jiná rizika

H69 VANTIX


H69 VANTIX UHS