Tip Efekt lupa
 

H89 lak Vanity Matt - 1L

Neohodnoceno
 

H89 lak Vanity Matt - 1L

Dostupnost Skladem (>5 ks)
1 599 Kč / ks
1 321,49 Kč bez DPH
   
Kód produktu H8906001G1
Značka Sprint
Kategorie LAKY
 

H89 lak Vanity Matt - 1L

Charakteristika

2K akrylátový matný lak  s jedním /stejným/ stupněm lesku. Určený pro dokončovací práce, kde je potřebný  „dokonale matný povrch“. Jednoduché nanášení, výborné krytí, netvoří skvrny na povrchu, dostatečně tvrdý, příjemný na dotek.

 Aplikace

Povrch musí být suchý, čistý. Lak používat s tužidlem C89 v poměru 5:1.
Schnutí 30m/60°C   15h/20°C

 

Tužidlo není součástí balení

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti

varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P370+P378 V případě požáru použijte k hašení sněhový hasicí přístroj.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
n-butyl-acetat
2-methoxy-1-methylethyl-acetat
maleinanhydrid
Xylen
Deriváty benzotriazol: Může vyvolat alergickou reakci.
Methyl a Bis(1,2,2,6,6 - pentametyl-4-piperidyl) sebakát: Může vyvolat alergickou reakci.
Mastné kyseliny, C14-18 a C16-18-nenasycené, maleated: Může vyvolat alergickou reakci.
butyl-akrylat: Může vyvolat alergickou reakci.
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Pouze pro profesionální uživatele.
2.3 Další nebezpečnost
Látky vPvB: Žádná - Látky PBT: Žádná
Jiná rizika:
Žádná jiná rizika

Hmotnost 1.084 kg