Tip Efekt lupa
 

C67 tužidlo UHS pomalé

Neohodnoceno
 

C67 tužidlo UHS pomalé

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
2 419 Kč / ks 569 Kč / ks od 569 Kč
1 999,17 Kč 470,25 Kč od 470,25 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie TUŽIDLA
 

C67 tužidlo UHS pomalé

 

Charakteristika

Katalyzátor C67 pomalý pro bezbarvé laky nejvyšší třídy, jako je H69, tuží se v poměru 2:1.

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
nebezpečí, Flam. Liq. 2, Vysoce hořlavá kapalina a páry.
varování, Acute Tox. 4, Zdraví škodlivý při vdechování.
varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.
varování, Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280.D Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Zvláštní nařízení:
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje
Hexamethylen-1,6-diisokyanát (homopolymer)
4-methylpentan-2-on
Nafta
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná