R00 KIT TEX laminovací souprava

Neohodnoceno
 

R00 KIT TEX laminovací souprava

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
699 Kč / ks 471 Kč / ks od 471 Kč
577,69 Kč 389,26 Kč od 389,26 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie TMELY
 

R00 KIT TEX laminovací souprava

 

Charakteristika

Sada na opravu sklolaminátových dílů a další aplikace na kovy a další povrchy.

 

Pouze pro profesionální použití.

 


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.
varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.
varování, Skin Sens. 1A, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
varování, Repr. 2, Podezření na poškození plodu v těle matky.
varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
nebezpečí, STOT RE 1, Způsobuje poškození orgánů (ucho) při prodloužené nebo opakované
expozici (vdechování).
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození orgánů (ucho) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechování).
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P260.F Nevdechujte páry.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
maleinanhydrid
styren
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná