Novinka Tip Efekt lupa
  • 1 z 2
 

Ředidlo NITRO 1904 extra

Neohodnoceno
 

Ředidlo NITRO 1904 extra

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
369 Kč / ks 1 510 Kč / ks od 369 Kč
304,96 Kč 1 247,93 Kč od 304,96 Kč bez DPH
   
Značka Multichimica
Kategorie ŘEDIDLA
 

Ředidlo NITRO 1904 extra

 

Charakteristika

Ředidlo 1904 Extra se používá při ředění plničů a lesklých/matných nitro laků. Lze ho použít také k mytí, stříkací techniky a štětců, kdy se vyžaduje maximální čistota.

Vhodné pro vložení do myčky.

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2Klasifikace a označení nebezpečí:
Hořlavá kapalina, kategorie 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Toxicita pro reprodukci, kategorie 2 H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
Akutní toxicita, kategorie 4 H302 Zdraví škodlivý při požití.
Nebezpečná při vdechnutí, kategorie 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná
expozice, kategorie 2
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo
opakované expozici.
H373
Podráždění očí, kategorie 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315 Dráždí kůži.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová
expozice, kategorie 3
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová
expozice, kategorie 2
H371 Může způsobit poškození orgánů.
Nebezpečný pro vodní prostředí, chronická toxicita,
kategorie 3
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H371 Může způsobit poškození orgánů.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Obsahuje: TOLUENE
METHYLACETÁT
METHANOL
ACETON