Tip Efekt lupa
 

Ředidlo rychlé

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
2 340 Kč / ks 485 Kč / ks od 485 Kč
1 933,88 Kč 400,83 Kč od 400,83 Kč bez DPH
   
Značka Palinal
Kategorie ŘEDIDLA
 

Ředidlo rychlé

 

Charakteristika

Rychlé ředidlo pro smalty 2K Acryl-Polyurethane, čiré barvy a víceakrylové matné základny, používané při teplotě nižší než 18 °C

Dokonalé vlastnosti pro ředění míchaných barev rozpouštědlových systémů.

Pouze pro profesionální použití.

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi

Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):

  nebezpečí, Flam. Liq. 2, Vysoce hořlavá kapalina a páry.

  varování, Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.

  varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.

  varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.

  varování, STOT RE 2, Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

  nebezpečí, Asp. Tox. 1, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:

Žádná jiná rizika

2.2 Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před teplem - Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P261 Zamezte vdechování par.

P301+P310 PĂI POÂŽITĂ: OkamžitĂŹ volejte lĂŠkaøe.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P370+P378 V případě požáru použijte k hašení práškový hasicí přístroj.

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Zvláštní nařízení:

Žádná.

Obsahuje:

ethyl-acetat

2-methoxy-1-methylethyl-acetat

n-butyl-acetat

xylem

Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:

Žádná.

 

2.3 Další nebezpečnost

Látky vPvB: Žádná. - Látky PBT: Žádná.

Jiná rizika:

Žádná jiná rizika