D10 akrylové ředidlo normal

Neohodnoceno
 

D10 akrylové ředidlo normal

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
5 719 Kč / ks 1 675 Kč / ks 449 Kč / ks od 449 Kč
4 726,45 Kč 1 384,30 Kč 371,07 Kč od 371,07 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie ŘEDIDLA
 

D10 akrylové ředidlo normal

Charakteristika

Univerzální akrylátové ředidlo pro všechny plniče a čiré laky, akrylátové a polyuretanové nátěrové hmoty nebo basecoat.  Speciální receptura zabezpečuje snížení viskozity, zlepšení rozpínavosti  a eliminaci tvorby mlhoviny při stříkání.

Varianty:

D09 – pomalé, D10 – normal, D11 – rychlé

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
nebezpečí, Flam. Liq. 2, Vysoce hořlavá kapalina a páry.
varování, Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.
varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.
varování, Repr. 2, Podezření na poškození plodu v těle matky.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
varování, STOT RE 2, Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované
expozici při vdechování.
nebezpečí, Asp. Tox. 1, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici při vdechování.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P280.D Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
n-butyl-acetat
ethyl-acetat
butanon; ethyl methyl keton
toluen
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná