SM 1K plnič sprej 400ml

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
345 Kč
285,12 Kč bez DPH
   
Značka Kwasny
Kategorie PLNIČE
 

SM 1K plnič sprej 400ml

 

Charakteristika

Sprej Max UNI FILL S4 universální základový plnič na ocel, pozinkovanou ocel a různé druhy plastů a vytvrzený 2K tmel. Není vhodný na hliník.

Snadné nanášení, mimořádně vhodný na probroušená místa. Vytvoří vysoké krycí vrstvy (2x 90qm) a rychle schne (15min/20°C).

LZE PŘELAKOVAT SYSTÉMEM MOKRÝ DO MOKRÉHO!
Dobrá přilnavost, excelentní povrch a možnost zbroušení, především při broušení za mokra.

Pouze pro profesionální použití.

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

 

Výstražné symboly nebezpečnosti

 

 

GHS02    GHS07    GHS09

  • Signální slovo Nebezpečí
  • Nebezpečné komponenty k etiketování:

aceton

butyl-acetát

  • Standardní věty o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319           Způsobuje vážné podráždění očí. H336           Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411           Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  • Pokyny pro bezpečné zacházení

P101                       Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102                       Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103                       Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210                       Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211                       Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251                       Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261                       Zamezte vdechování par/aerosolů.

P271                       Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273                       Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312                       Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P337+P313            Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P391                       Uniklý produkt seberte.

P410+P412            Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501                       Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

  • Další údaje: Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.
  • 2.3 Další nebezpečnost
  • Výsledky posouzení PBT a vPvB
  • PBT: Nedá se použít.
  • vPvB: Nedá se použít.