Tužidlo epoxidové 1L

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
789 Kč / ks
652,07 Kč bez DPH
   
Kód produktu 89720001
Značka Palinal
Kategorie TUŽIDLA
 

Tužidlo epoxidové 1L

 

Charakteristika

Standardní epoxidové tužidlo pro základní laky. Používá se také pro tužení epoxidových primerů a smaltů připravených pomocí průmyslových systémů Palinal na bázi rozpouštědel.

Jen pro profeisonální využití.

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi

Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):

varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.

varování, Acute Tox. 4, Zdraví škodlivý při požití.

varování, Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.

nebezpečí, Eye Dam. 1, Způsobuje vážné poškození očí.

varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.

varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.

varování, STOT RE 2, Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

nebezpečí, Asp. Tox. 1, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:

Žádná jiná rizikaStandardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před teplem - Zákaz kouření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...

P301+P310 PĂI POÂŽITĂ: OkamžitĂŹ volejte lĂŠkaøe.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P370+P378 V případě požáru použijte k hašení práškový hasicí přístroj.

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Zvláštní nařízení:

Žádná.

Obsahuje:

butan-1-ol; n-butanol

xylem

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol

ethylbenzen

Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:

Žádná.

 

2.3 Další nebezpečnost

Látky vPvB: Žádná. - Látky PBT: Žádná.

Jiná rizika:

Žádná jiná rizika

Hmotnost 0.59 kg