V11 odmašťovač

Neohodnoceno
 

V11 odmašťovač

Dostupnost Skladem (>5 ks)
Varianta
1 236 Kč / ks
1 021,49 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie ODMAŠŤOVAČE
 

V11 odmašťovač

 

Charakteristika

Tekutý čistící antisilikonový přípravek speciálně formulovaný pro odstranění všech stop nečistot, silikonu a mlhoviny před nástřikem barvy. Rovnoměrné vypařování umožňuje jho použití v každém ročním období.

 

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
nebezpečí, Asp. Tox. 1, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.