2K předplněný sprej s tužidlem 400ml

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
183 Kč / ks
151,24 Kč bez DPH
   
Kód produktu 64233974
Kategorie SPREJE
 

2K předplněný sprej s tužidlem 400ml

 

Charakteristika

Fill In v dózách, předplněný specifickým pohonným plynem a rozpouštědlem, jsou rychle a snadno plněny zařízením pro plnění laků ve spreji požadovaným barevným odstínem. Vytvoří se tak lak ve spreji v originálním barevném odstínu daného výrobce laku připravený pro použití. Plnění dóz Fill In může proběhnout plnicím zařízením FillClean nenáročným na čištění, klasickým plnicím zařízením Kwasny nebo jiným plnicím zařízením laků ve spreji.

 

Klasifikace látky nebo směsi

Telefonní číslo tísňového volání: +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

  • Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

 GHS02 plamen

Aerosol 1    H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Eye Irrit. 2  H319            Způsobuje vážné podráždění očí. STOT SE 3  H336            Může způsobit ospalost nebo závratě.

  • 2.2 Prvky označení
  • Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
  • Výstražné symboly nebezpečnost

 

Nebezpečné komponenty k etiketování:

aceton

butyl-acetát

  • Standardní věty o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319           Způsobuje vážné podráždění očí.

H336           Může způsobit ospalost nebo závratě.

  • Pokyny pro bezpečné zacházení

P101                       Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102                       Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103                       Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210                       Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211                       Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251                       Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261                       Zamezte vdechování par/aerosolů.

P271                       Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312                       Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P337+P313            Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410+P412            Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501                       Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

· Další údaje: Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí

Hmotnost 0.326 kg