Tip Efekt lupa
  • 1 z 2
 

MAON tužidlo k laku C-79

Neohodnoceno
 

Tužidlo k laku M-79. Dostupnost v balení 0,5ltr a 2,5ltr.

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
1 384 Kč / ks 293 Kč / ks od 293 Kč
1 143,80 Kč 242,15 Kč od 242,15 Kč bez DPH
   
Značka Maon
Kategorie TUŽIDLA
 

Jedná se o speciální tvrdidlo, složené pro čirý lak VHS Express M-79.
Aplikuje se v poměru 1:2 s lakem.

 

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace 1272/2008:

Podvod. Liq. 3; H226

Acute Tox. 4; H332

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H335

STOT SE 3; H336

 

na lidské zdraví

Zdraví škodlivý při vdechování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Nebezpečí pro životní prostředí

Žádný.

Fyzikální/chemická nebezpečí

Hořlavá kapalina a páry

 

2.2 Prvky štítku:

Obsahuje:

1,6-hexamethylendiisokyanátový homopolymer (CAS: 28182-81-2)

n-butylacetát (CAS: 123-86-4)

1,6-hexamethylendiisokyanát (CAS: 822-06-0)

 

Piktogram(y):

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 – Hořlavá kapalina a páry.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H332 – Zdraví škodlivý při vdechování.

H335 – Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit.

P271 – Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 – Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.

P304 + P340 – PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P403 + P233 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

 

EUH204: Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci

 

2.3 Další nebezpečí:

Výrobek neobsahuje látky, které splňují kritéria PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení REACH.