A11/12 plnič spray - 400ml

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
469 Kč
387,60 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie PLNIČE
 

A11/12 plnič spray - 400ml

Charakteristika

Jednosložkový akrylátový plnič ve spreji, vhodný hlavně pro malé opravy. Rychle schne, je vysoko antikorozivní,  s velmi dobrou přilnavostí na zinkové a hliníkové povrchy.

A11 – tmavě šedý,  A12 – světle šedý

Vytváří dokonale hladký povrch. Vhodný do boxu k rychlému překrytí probrusu.

Aplikace

Povrch musí být suchý, čistý a odmaštěný.

Bezpečnostní informace:

Telefonní číslo pro naléhavé situace
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
nebezpečí, Aerosols 1, Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se
může roztrhnout.
varování, Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.
varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
varování, STOT RE 2, Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované
expozici.
Aquatic Chronic 2, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Symboly:

nebezpečí
Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:
H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné nakládání:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze
usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.
Zvláštní nařízení:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje
acetone
ethyl-acetat
n-butyl-acetat
Xylen
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Pouze pro profesionální uživatele.