Tip Efekt lupa
 

A14 základ 1K - 1L

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
489 Kč / ks
404,13 Kč bez DPH
   
Kód produktu A140061G1
Značka Sprint
Kategorie PLNIČE
 

A14 základ 1K - 1L

 

Charakteristika

Nitro syntetický, rychle schnoucí izolant aplikovaný nástřikem. Má vynikající přilnavost a silné krytí. Neabsorbuje vrchní lak a zanechává ošetřený povrch naprosto hladký. Lze ho naředit až do 100% nitro ředidlem.

 

Výstražné symboly nebezpečnosti:

 

Pouze pro profesionální užívání

Dovozce: MAON Colors s.r.o. Husova 434, Černčice 43901

Telefonní číslo tísňového volání: +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2


nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P280.D Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P370+P378 V případě požáru použijte k hašení sněhový hasicí přístroj.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Hmotnost 1.336 kg