Aceton 1600 99% 25L

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
2 119 Kč / ks
1 751,24 Kč bez DPH
   
Kód produktu 1600.0025
Značka Multichimica
Kategorie ODMAŠŤOVAČE
 

Aceton 1600 99% 25L

 

Charakteristika

Vysoko kvalitní recyklovaný aceton 99%. Hlavní použití na čistění v kovoprůmyslu.

Pouze pro profesionální použití.

 Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Výrobek je klasifikovaný jako nebezpečný ve smyslu ustanovení nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) (ve znění pozdějších změn a doplňků). Z
uvedeného důvodu výrobek vyžaduje list bezpečnostních údajů shodně s ustanoveními nařízení (EU) 2015/830.
Případné doplňující informace týkající sa možného rizika pro zdraví a životní prostředí jsou uvedené v oddílechi 11 a 12 tohoto listu.
Klasifikace a označení nebezpečí:
Hořlavá kapalina, kategorie 2 Vysoce hořlavá kapalina a páry.H225
Karcinogenita, kategorie 2 Podezření na vyvolání rakoviny.H351
Toxicita pro reprodukci, kategorie 2 Podezření na poškození plodu v těle matky.H361d
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová
expozice, kategorie 1
Způsobuje poškození orgánů.H370
Akutní toxicita, kategorie 4 Zdraví škodlivý při požití.H302
Akutní toxicita, kategorie 4 Zdraví škodlivý při styku s kůží.H312
Akutní toxicita, kategorie 4 Zdraví škodlivý při vdechování.H332
Nebezpečná při vdechnutí, kategorie 1 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.H304
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná
expozice, kategorie 2
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo
opakované expozici.
H373
Podráždění očí, kategorie 2 Způsobuje vážné podráždění očí.H319
Dráždivost pro kůži, kategorie 2 Dráždí kůži.H315
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová
expozice, kategorie 3
Může způsobit ospalost nebo závratě.H336
Nebezpečný pro vodní prostředí, chronická toxicita,
kategorie 3
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H412
2.2. Prvky označení
Označení nebezpečí ve smyslu nařízení ES 1272/2008 (CLP) ve znění pozdějších změn a doplňků.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H370 Způsobuje poškození orgánů.
H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
Obsahuje: DICHLORMETHAN
TOLUENE
METHANOL
ETHYLACETÁT

Hmotnost 23.2 kg