Akce Novinka Tip Efekt lupa
 

C01/02 tužidlo MS rychlé (pro F47,48) 1 ltr

1 hodnocení
 

Tužidlo určené k plniči F47/F48 v balení 1ltr. 

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
495 Kč
409,09 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie TUŽIDLA
 

Charakteristika

Kompatibilní se všemi čirými HS/MS laky. Vynikající odolnost proti žloutnutí.
C02 rychle, C03 normální

 

Doporučená teplota aplikace : 18-25°C.

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
Acute Tox. 4, Zdraví škodlivý při vdechování.
Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.
Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.
Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
STOT RE 2, Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované
expozici při vdechování.
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici při vdechování.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280.D Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Zvláštní nařízení:
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje
Hexamethylen-1,6-diisokyanát (homopolymer)
Xylen
Nafta
n-butyl-acetat
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná