Akce Novinka Tip Efekt lupa
 

F47/48 plnič 4:1 - 4 ltr

Neohodnoceno
 

TOP produkt za super cenu. Vysoká kvalita.

 

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
1 529 Kč
1 263,64 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie PLNIČE
 

Charakteristika

HS akrylátový plnič. Vysoká plnivost, excelentně se brousí, velmi dobrá přilnavost na pozinkované povrchy.  Dobrá doba schnutí, zůstává hladký se saténovým efektem, neabsorbuje žádné vrchní laky, může být přelakovaný každým lakovacím systémem.

Povrch musí být suchý, čistý a odmaštěný. 

Plnič lze používat s tužidlem
C01/02- v poměru 4:1 
C17 v poměru 5:1

váhově, aplikace do 30 min.

 

Tužidlo není součástí balení

Pouze pro profesionální použití.

Tužidlo není součástí balení

 

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Zvláštní nařízení:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná