C12 tužidlo pro F18

Neohodnoceno
 

C12 tužidlo pro F18

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
229 Kč / ks 99 Kč / ks od 99 Kč
189,26 Kč 81,82 Kč od 81,82 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie TUŽIDLA
 

C12 tužidlo pro F18

 

Charakteristika

Katalyzátor C12 je určen pro tužení polyesterového stříkacího tmelu F18 v poměru 5%. 

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
nebezpečí, Flam. Liq. 2, Vysoce hořlavá kapalina a páry.
nebezpečí, Skin Corr. 1B, Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
nebezpečí, Eye Dam. 1, Způsobuje vážné poškození očí.
varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti

nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P280.D Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
ethyl-acetat
Diacetonalkohol
cyklohexanon peroxid
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná