Tip Efekt lupa
 

F18 stříkací tmel polyester šedý

Neohodnoceno
 

F18 stříkací tmel polyester šedý

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
489 Kč / ks 1 369 Kč / ks od 489 Kč
404,13 Kč 1 131,40 Kč od 404,13 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie PLNIČE
 

F18 stříkací tmel polyester šedý

Charakteristika

Polyesterový stříkací tmel šedé barvy s excelentní plnivostí, vhodný tam, kde je požadovaná velká vrstva na zakrytí velkých nedostatků. Aplikuje se nástřikem, rychle schne a je lehko brousitelný po 3 hodinách. Nestéká a umožňuje tak i vertikální nanášení.

Aplikace

Povrch musí být suchý, čistý a odmaštěný. Plnič používat s tužidlem C12 v  poměru 5%. (Tužidlo je součástí balení)

 

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
nebezpečí, Flam. Liq. 2, Vysoce hořlavá kapalina a páry.
varování, Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.
varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.
varování, Skin Sens. 1A, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
varování, Repr. 2, Podezření na poškození plodu v těle matky.
nebezpečí, STOT RE 1, Způsobuje poškození orgánů (ucho) při prodloužené nebo
opakované expozici (vdechování).
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti

nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů (ucho) při prodloužené nebo opakované expozici
(vdechování).
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P280.D Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
maleinanhydrid
styren
Mastné kyseliny, C14-18 a C16-18-nenasycené, maleated
2-ethylhexanoát kobaltnatý
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná

F18