C15 tužidlo HS normal

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
2 029 Kč / ks 427 Kč / ks od 427 Kč
1 676,86 Kč 352,89 Kč od 352,89 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie TUŽIDLA
 

C15 tužidlo HS normal

 

Charakteristika

Katalyzátor C15/16/17 HS - pro akrylové plniče nejvyšší třídy, jako je F56, F57, F58 a F59. Používá se k tužení v poměru 5:1.

Pouze pro profesionální použití.

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti

varování
Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné nakládání:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Zvláštní nařízení:
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje
Hexamethylen-1,6-diisokyanát (homopolymer)
n-butyl-acetat
Nafta
Xylen
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná