Tip Efekt lupa
 

F12 plnič mokrý - 1L

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
949 Kč / ks
784,30 Kč bez DPH
   
Kód produktu F1208000G1
Značka Sprint
Kategorie PLNIČE
 

F12 plnič mokrý - 1L

Charakteristika

Světlešedý dvojkomponentní akrylátový plnič pro použití „mokré do mokrého“. Lehko se nanáší a rychle schne, neabsorbuje vrchní laky. Ideální pro extra rychlé opravy.

Aplikace

Povrch musí být suchý, čistý a odmaštěný.  Plnič používat s tužidlem C16,C17 a ředidlem D10 v poměru 5:1:2 váhově, aplikace 25 -35 min.

 

Tužidlo není součástí balení

 

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
Methyl-methakrylat: Může vyvolat alergickou reakci.
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná
2.3 Další nebezpečnost
Látky vPvB: Žádná - Látky PBT: Žádná

Hmotnost 1.684 kg