D21 ředidlo normal V 5L

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
1 583 Kč / ks
1 308,26 Kč bez DPH
   
Kód produktu D121690002
Značka Sprint
Kategorie ŘEDIDLA
 

D21 ředidlo normal V 5L

 

Charakteristika

Evolution ředidlo normal k ředění barev. Velice kvalitní ředidlo do rozpouštědlových barev.

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.
varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.
varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
varování, STOT RE 2, Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované
expozici při vdechování.
nebezpečí, Asp. Tox. 1, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici při vdechování.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260.F Nevdechujte páry.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
n-butyl-acetat
Xylen
Nafta
2-methoxy-1-methylethyl-acetat
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná

Hmotnost 4.775 kg