Tip Efekt lupa
 

Eurobody nástřik černý

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
205 Kč / ks 315 Kč / ks od 205 Kč
169,42 Kč 260,33 Kč od 169,42 Kč bez DPH
   
Značka Roberlo
Kategorie NÁSTŘIKY
 

Eurobody nástřik černý

 

Charakteristika

Univerzální ochranný odhlučňovací nástřik spodků a podběhů vhodný jak na viditelné části vozidla tak na části zakryté. Strukturou je velmi hustý. Přelakovatelný jakoukoli barvou po 30 - 40 minutách od aplikace, doba mezi aplikací nástřiku a přelakováním by neměla přesáhnout 24 hodin.

 

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

 

H225    Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315    Dráždí kůži.

H336    Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361d  Podezření na poškození plodu v těle matky.

H362    Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

H373    Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním.

H410    Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P210    Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260    Nevdechujte páry.

P260    Nevdechujte aerosoly.

P263    Zabraňte styku během těhotenství a kojení.

P280    Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

 

Opatření:

P370 + P378    V případě požáru: K uhašení použijte písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu.

 

Odstranění:

P501    Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

 

toluen

 

n-butyl-acetát

 

chlorované parafíny, C14-17

 

DELTA-0119 begin

DELTA-0119 end

 

 

2.3 Další nebezpečnost

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.