F31 plnič 2K HS tmavě šedý

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
1 315 Kč / ks 529 Kč / ks od 529 Kč
1 086,78 Kč 437,19 Kč od 437,19 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie PLNIČE
 

F31 plnič 2K HS tmavě šedý

 

Charakteristika

Akrylátový dvousložkový plnič s vysokým obsahem pevných částic vyhovující nařízení 2004/42/CE. Rychle schne i ve vlhkém prostředí a dobře se brousí. Vyznačuje se výbornou plnivostí a nestéká na svislých plochách. Má výsledný vzhled pomerančové kůry.

Tužit v poměru 3:1 objemově s tužidlem C05

 

Tužidlo není součástí balení

 

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
varování, Skin Sens. 1A, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P280.D Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Zvláštní nařízení:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje
maleinanhydrid
Mastné kyseliny, C14-18 a C16-18-nenasycené, maleated
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná