C05 tužidlo pro F30, F31

Neohodnoceno
 

C05 tužidlo pro F30, F31

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
579 Kč / ks 269 Kč / ks od 269 Kč
478,51 Kč 222,31 Kč od 222,31 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie TUŽIDLA
 

C05 tužidlo pro F30, F31

 

Charakteristika

Katalyzátor pro plnič F30 k tužení poměru 3:1.

 

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
Acute Tox. 4, Zdraví škodlivý při vdechování.
Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.
Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.
Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
STOT RE 2, Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované
expozici při vdechování.
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P280.D Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Zvláštní nařízení:
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje
n-butyl-acetat
Hexamethylen-1,6-diisokyanát (polymer)
2-methoxy-1-methylethyl-acetat
ethyl-acetat
Aromatický polyisokyanát
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná

C05 tužidlo 335ml ml
C05 tužidlo 833ml ml