Tip Efekt lupa
  • 1 z 2
 

H55 GT lak 2K lak antiscratch - 5L

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem Skladem (>5 ks)
Varianta
2 719 Kč / ks 619 Kč / ks od 619 Kč
2 247,11 Kč 511,57 Kč od 511,57 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie LAKY
 

H55 GT lak 2K lak antiscratch - 5L

 

Charakteristika

Transparentní HS 2K lak nové generace. Velmi snadná aplikace. Má výbornou rozpínavost a plnost. Patří do skupiny speciálních výrobků splňujících evropskou normu 2004/42/CE. Pro špičkový vzhled tužit 2:1 objemově s tužidlem C15/16/17. Pro standardní vzhled tužit 2:1 objemově s tužidlem C02/03

Schnutí- 15h/23°C, 30m/60°C
Ředění 5-10%

Tužidlo není součástí balení

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti

varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280.D Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
n-butyl-acetat
Nafta
Deriváty benzotriazol: Může vyvolat alergickou reakci.
Methyl a Bis(1,2,2,6,6 - pentametyl-4-piperidyl) sebakát: Může vyvolat alergickou reakci.
Methyl-methakrylat: Může vyvolat alergickou reakci.
2-hydroxyethyl-methakrylat: Může vyvolat alergickou reakci.
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná
2.3 Další nebezpečnost
Látky vPvB: Žádná - Látky PBT: Žádná
Jiná rizika:
Žádná jiná rizika