HIT OE bezbarvý lak sprej 400ml

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
152 Kč / ks
125,62 Kč bez DPH
   
Kód produktu 695
Značka Kwasny
Kategorie SPREJE
 

HIT OE bezbarvý lak sprej 400ml

 

Charakteristika

Dvousložkový vrchní průhledný lak s velmi vysokou odolností proti chemikáliím, benzínu a povětrnostním vlivům pro vytvoření kvalitní a trvanlivé ochranné vrstvy na opravených místech a nově lakovaných dílech automobilů a motocyklů.

Přednosti: - maximální odolnost proti otěru a poškrábání
- velmi hladký rozliv
- trvanlivý vysoký lesk
- velmi dobrá leštitelnost
- nemění barevný odstín
- vynikající kvalita laku
- vhodný i při vyšších teplotách prostředí
- vhodný zejména na větší plochy

 

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

 

  • Nebezpečné komponenty k etiketování:

aceton

butyl-acetát

  • Standardní věty o nebezpečnosti

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319           Způsobuje vážné podráždění očí.

H336           Může způsobit ospalost nebo závratě.

  • Pokyny pro bezpečné zacházení

P101                       Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102                       Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103                       Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210                       Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211                       Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251                       Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261                       Zamezte vdechování par/aerosolů.

P271                       Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312                       Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P337+P313            Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410+P412            Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501                       Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

  • Další údaje: Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.
  • 2.3 Další nebezpečnost
  • Výsledky posouzení PBT a vPvB
  • PBT: Nedá se použít.
  • vPvB: Nedá se použít.
Hmotnost 0.411 kg