Novinka Efekt lupa
 

KAPCI ředidlo metalické transparentní 610

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
1 219 Kč / ks 255 Kč / ks od 255 Kč
1 007,44 Kč 210,74 Kč od 210,74 Kč bez DPH
   
Značka Kapci
Kategorie ŘEDIDLA
 

KAPCI ředidlo metalické transparentní 610

 

Charakteristika

Kapci ředidla jsou speciálně navržena tak, aby vyhovovala aplikační viskozitě a době schnutí produktů Kapci lakování automobilů při použití s Kapci tužidly. Ředidla Kapci optimalizují všechny podmínky lakování a pomáhají poskytovat vysoce spolehlivé aplikační procesy.

 

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Název produktu Kapci 610

Číslo zboží: 610

· Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

· Aplikace látky / směsi .

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Výrobce/dodavatel:

Kapci Coatings Průmyslová zóna El – Raswa Port Said EGYPT info@kapci.com

Další informace získáte od: Oddělení bezpečnosti produktů

Komponenty označování určující nebezpečí: n-butylacetát

Údaje o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

· Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte štítek.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/pár/aerosolů P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/sprchou. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.