Novinka Efekt lupa
 

KAPCI ředidlo rozstřikové 611 - 1L

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
835 Kč / ks
690,08 Kč bez DPH
   
Kód produktu 311
Značka Kapci
Kategorie ŘEDIDLA
 

KAPCI ředidlo rozstřikové 611 - 1L

 

Charakteristika

Kapci ředidla jsou speciálně navržena tak, aby vyhovovala aplikační viskozitě a době schnutí produktů Kapci lakování automobilů při použití s Kapci tužidly. Ředidla Kapci optimalizují všechny podmínky lakování a pomáhají poskytovat vysoce spolehlivé aplikační procesy.

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Název produktu Kapci 611

Číslo zboží: 611

· Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

· Aplikace látky / směsi .

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Výrobce/dodavatel:

Kapci Coatings Průmyslová zóna El – Raswa Port Said EGYPT info@kapci.com

Další informace získáte od: Oddělení bezpečnosti produktů

Komponenty označování určující nebezpečí: n-butylacetát

Údaje o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podráždění očí.. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

· Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte štítek.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/sprchou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Hmotnost 1.072 kg