KAPCI tužidlo 653 2K extra rychlé do plniče

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
176 Kč / ks 435 Kč / ks od 176 Kč
145,45 Kč 359,50 Kč od 145,45 Kč bez DPH
   
Značka Kapci
Kategorie TUŽIDLA
 

KAPCI tužidlo 653 2K extra rychlé do plniče

 

Charakteristika

Tužidla Kapci jsou tužidla na bázi polyisokyanátu pro 2k produkty. Jsou speciálně navrženy pro akrylové barvy Kapci 2k, čiré laky Kapci MS a HS, plniče Kapci 2k MS a HS a tmely Kapci. Více druhů tvrdidel znamená, že lze optimalizovat všechny podmínky lakování a dosáhnout spolehlivé aplikace

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Název produktu Kapci 653

Číslo zboží: 653

· Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

· Aplikace látky / směsi .

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Výrobce/dodavatel:

Kapci Coatings Průmyslová zóna El – Raswa Port Said EGYPT info@kapci.com

Další informace získáte od: Oddělení bezpečnosti produktů

Komponenty označování určující nebezpečí: n-butylacetát

Údaje o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

· Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte štítek.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/pár/aerosolů P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/sprchou. P321 Specifické ošetření (viz na tomto štítku). P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy