Akce Tip Efekt lupa
  • 1 z 2
 

YA1 Gladiator černý, průhledný KIT A+B

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
3 135 Kč / ks 3 135 Kč / ks 929 Kč / ks 929 Kč / ks od 929 Kč
2 590,91 Kč 2 590,91 Kč 767,77 Kč 767,77 Kč od 767,77 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie LAKY
 

YA1 Gladiator černý, průhledný KIT A+B

 

Charakteristika

Akrylátový, smaltovaný monovrstvý 2K. Dva komponenty s kvalitní povrchovou úpravou a velmi charakteristickým oranžovým peelingem / texturovaným efektem.

Obsah soupravy: Gladiátor 750 ml. Katalyzátor 250 ml. Teoretický výtěžek 4m2/l./kg.

Nabízí vynikající odolnost proti poškrábání a optimální odolnost vůči chemickým činitelům.

 

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

 Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.
varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.
varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
varování, STOT RE 2, Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované
expozici při vdechování.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti

varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici při vdechování.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280.D Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
n-butyl-acetat
4-methylpentan-2-on
Xylen
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná
2.3 Další nebezpečnost
Látky vPvB: Žádná - Látky PBT: Žádná
Jiná rizika:
Žádná jiná rizik

 

Gladiator


Gladiator/2