Novinka Tip Efekt lupa
 

KAPCI tužilo 6033 do laku - 2,5L rychlé

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
1 769 Kč / ks 365 Kč / ks od 365 Kč
1 461,98 Kč 301,65 Kč od 301,65 Kč bez DPH
   
Značka Kapci
Kategorie TUŽIDLA
 

KAPCI tužilo 6033 do laku  - 2,5L rychlé

 

Charakteristika

Tužidla Kapci jsou tužidla na bázi polyisokyanátu pro 2k produkty. Jsou speciálně navrženy pro akrylové barvy Kapci 2k, čiré laky Kapci MS a HS, plniče Kapci 2k MS a HS a tmely Kapci. Více druhů tvrdidel znamená, že lze optimalizovat všechny podmínky lakování a dosáhnout spolehlivé aplikace

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 21 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Identifikátor produktu

Obchodní název: Kapci 6033 Číslo výrobku: 6033 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

Aplikace látky / směsi .

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

· Výrobce/dodavatel:Kapci Coatings Průmyslová zóna El – Raswa Port Said EGYPT info@kapci.com

Další informace získáte od: Oddělení bezpečnosti produktů

Údaje o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

· Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte štítek.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/sprchou. P321 Specifické ošetření (viz na tomto štítku). P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.