Tip Efekt lupa
 

Kontrolní sprej 400ml

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
125 Kč
103,31 Kč bez DPH
   
Značka Multichimica
Kategorie SPREJE
 

Kontrolní sprej 400ml

Charakteristika

Pomáhá dosáhnout dokonale broušeného povrchu bez poškození přilehlých zón.

Vodítko pro broušení, které se má před broušením použít na tmely

Výhody kontrolního spreje

  • Speciálně vyvinutý jako vodicí nátěr pro použití na tmely nebo povrchu primeru.
  • Lze také použít jako černý matný mat, pokud je aplikován v několika vrstvách (2-3), dokud nejsou zakryty nedostatky

Technické vlastnosti ovládacího spreje

  • Trvanlivost: 2 roky
  • Pokrytí: 1,5 až 2 m², přibližně 0,5 m²
  • Prach suchý: Po 5 až 10 minutách
  • Připínáček zdarma: Po 10 až 20 minutách
  • Kalené/znovu rozprašitelné: Po 2 hodinách
  • Tepelně odolný: Do 110°C

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2Výrobek je klasifikovaný jako nebezpečný ve smyslu ustanovení nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) (ve znění pozdějších změn a doplňků). Z
uvedeného důvodu výrobek vyžaduje list bezpečnostních údajů shodně s ustanoveními nařízení (EU) 2015/830.
Případné doplňující informace týkající sa možného rizika pro zdraví a životní prostředí jsou uvedené v oddílechi 11 a 12 tohoto listu.
Klasifikace a označení nebezpečí
Aerosol, kategorie 1 H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
Podráždění očí, kategorie 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315 Dráždí kůži.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová
expozice, kategorie 3
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
Prvky označení
Označení nebezpečí ve smyslu nařízení ES 1272/2008 (CLP) ve znění pozdějších změn a doplňků.
Výstražné symboly nebezpečnosti
Prvky označení
Označení nebezpečí ve smyslu nařízení ES 1272/2008 (CLP) ve znění pozdějších změn a doplňků.

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
Obsahuje: METHYLACETÁT
N- BUTYLACETÁT