Tip Efekt lupa
 

MAON bezbarvý lak Platinum

9 hodnocení
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
1 609 Kč / ks 329 Kč / ks od 329 Kč
1 329,75 Kč 271,90 Kč od 271,90 Kč bez DPH
   
Značka Maon
Kategorie LAKY
 

MAON bezbarvý lak Platinum

HS lak vysoké kvality, odolný proti oděrům, stálý a trvalý lesk. Poměr tužení 2:1, ředění 5-6%. 
Vysoká UV odolnost
Snadná aplikace.
Aplikace tryska 1,3-1,4, dvě vrstvy 3-4 bar
Schnutí- 14h-20 °C, 45min- 50°C

 

  

Tužidlo není součástí balení

Pouze pro profesionální použití.


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

 

Klasifikace látky nebo směsi

Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):

varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry

varování, Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.

varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.

Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:

Žádná jiná rizika

2.2 Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280  Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P312  Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

P403 + P233  Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

 

EUH208: Obsahuje methylmethakrylát, 2-hydroxyethylmethakrylát. Může vyvolat alergickou reakci.