Akce Tip Efekt lupa
 

Odmašťovač silikonový 1540

Neohodnoceno
 

Odmašťovač silikonový 1540

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
599 Kč / ks 135 Kč / ks od 135 Kč
495,04 Kč 111,57 Kč od 111,57 Kč bez DPH
   
Značka Multichimica
Kategorie ODMAŠŤOVAČE
 

Odmašťovač silikonový 1540

 

Charakteristika

Antisilikonový tekutý čistič určený k odstranění veškerých nečistot a silikonu z povrchů před aplikacemi dalších vrstev lakovacího procesu.

 

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2Klasifikace a označení nebezpečí:
Hořlavá kapalina, kategorie 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Karcinogenita, kategorie 2 H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
Nebezpečná při vdechnutí, kategorie 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Senzibilizace kůže, kategorie 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
expozice, kategorie 3
Nebezpečný pro vodní prostředí, chronická toxicita, H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
Obsahuje: TETRACHLORETYLEN
IDROCARBURI C9-C10, n-alcani, isolacani, ciclici ,<2% aromatici.idrocarburi dearomatizzati
2-PROPANOL
VOC (Směrnice 2004/42/ES) :
Příprava a čištení - Přípravné produkty.
VOC v g/l výrobku ve stavu, jak je připraven k použití : 786,00
Mezní hodnoty : 850,00