Tip Efekt lupa
 

Plnič 873.2251 černý 2,5L

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
1 269 Kč / ks
1 048,76 Kč bez DPH
   
Kód produktu 873.22513
Značka Palinal
Kategorie PLNIČE
 

Plnič 873.2251 černý 2,5L

 

Charakteristika

Nízkoemisní akrylový polyfunkční plnič s vynikající plnivostí a nulovou absorbcí.
Výborné broušení. 
Vynikající rozliv.
Tužení 5:1, ředění 0-20%

Tužidlo není součástí balení

Pouze pro profesionální použití.

 


Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi

Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):

  varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.

  varování, Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.

  varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.

  varování, STOT RE 2, Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

  Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:

Žádná jiná rizika

2.2 Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti:

varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před teplem - Zákaz kouření.

P264 Po použití si důkladně umyjte ruce.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...

P370+P378 V případě požáru použijte k hašení práškový hasicí přístroj.

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Zvláštní nařízení:

EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsahuje:

xylem

Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:

Pouze pro profesionální uživatele.

 

2.3 Další nebezpečnost

Látky vPvB: Žádná. - Látky PBT: Žádná.

Jiná rizika:

Žádná jiná rizika

 

Hmotnost 4.323 kg