Ředidlo AKRYL 1109

Neohodnoceno
 

Ředidlo AKRYL 1109

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
573 Kč / ks 135 Kč / ks 3 048 Kč / ks od 135 Kč
473,55 Kč 111,57 Kč 2 519,01 Kč od 111,57 Kč bez DPH
   
Značka Multichimica
Kategorie ŘEDIDLA
 

Ředidlo AKRYL 1109

 

Charakteristika

Univerzální akrylátové ředidlo pro běžné plniče a čiré laky, akrylátové a polyuretanové nátěrové hmoty. 

 

 

Klasifikace a označení nebezpečí:
Hořlavá kapalina, kategorie 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Nebezpečná při vdechnutí, kategorie 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná
expozice, kategorie 2
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo
opakované expozici.
H373
Podráždění očí, kategorie 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315 Dráždí kůži.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová
expozice, kategorie 3
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová
expozice, kategorie 3
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Nebezpečný pro vodní prostředí, chronická toxicita,
kategorie 2
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Označení nebezpečí ve smyslu nařízení ES 1272/2008 (CLP) ve znění pozdějších změn a doplňků.
Výstražné symboly nebezpečnosti:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
Obsahuje: IDROCARBURO AROMATICO, IDROCARBURO c9 AROMATICI
XYLEN (SMĚS IZOMERŮ)
N- BUTYLACETÁT
2-PROPANOL