Tip Efekt lupa
 

Ředidlo AKRYL BC báze 1127

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
708 Kč / ks 149 Kč / ks od 149 Kč
585,12 Kč 123,14 Kč od 123,14 Kč bez DPH
   
Značka Multichimica
Kategorie ŘEDIDLA
 

Ředidlo AKRYL BC báze 1127

 

Charakteristika

Akrylátové ředidlo do akrylátových polyuretanových barev, laků a plničů.
Vysoce kvalitní ředidlo barev- BC ředidlo.

 

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2Hořlavá kapalina, kategorie 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Nebezpečná při vdechnutí, kategorie 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo
expozice, kategorie 2 opakované expozici.
Vážné poškození očí, kategorie 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315 Dráždí kůži.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
expozice, kategorie 3
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte . . .
Obsahuje: XYLEN (SMĚS IZOMERŮ)
CYKLOHEXANON
N- BUTYLACETÁT
METHYLETHYLKETON

.