Tip Efekt lupa
 

S31 sigil karosářský tmel

Neohodnoceno
 

S31 sigil karosářský tmel

Dostupnost Skladem (>5 ks)
409 Kč / ks
338,02 Kč bez DPH
   
Kód produktu 4028
Značka Roberlo
Kategorie TMELY
 

S31 sigil karosářský tmel

 

Charakteristika

Sigil plast S31 je jednosložkový karosářský přelakovatelný tmel na bázi syntetické gumy, určen na spáry a sváry karosérií. Při aplikaci speciálním nylonovým štětcem je lehce roztíratelný a dobře schnoucí. Štětec se myje v toulenu.

Pouze pro profesionální použití.

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2Klasifikace látky nebo směsi

 

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

 

Hořlavé kapaliny, Kategorie 2

 

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Dráždivost pro kůži, Kategorie 2

 

H315: Dráždí kůži.

Podráždění očí, Kategorie 2

 

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Toxicita pro reprodukci, Kategorie 2

 

H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, Kategorie 3, Centrální nervový systém

 

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, Kategorie 2

 

H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.Signálním slovem

 

:

Nebezpečí

 

Standardní věty o nebezpečnosti

 

:

H225    Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315    Dráždí kůži.

H319    Způsobuje vážné podráždění očí.

H336    Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361d  Podezření na poškození plodu v těle matky.

H373    Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

 

:

 

Prevence:

P210    Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260    Nevdechujte páry.

P260    Nevdechujte aerosoly.

P280    Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

 

Opatření:

P362 + P364    Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P370 + P378    V případě požáru: K uhašení použijte písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu.

 

Skladování:

P403    Skladujte na dobře větraném místě.

Odstranění:

P501    Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

 

 

Hmotnost 0.995 kg