SIGILPOL karosářský tmel 310ml

Neohodnoceno
 

SIGILPOL karosářský tmel 310ml

Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
319 Kč
263,64 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie TMELY
 

SIGILPOL karosářský tmel 310ml

Charakteristika

Jednosložková polyuretanová těsnící hmota. Rychle schne a neobsahuje ředidla. Vhodná k utěsnění namáhaných spojů. Dá se použít na různé materiály jako holý plech, hliník, beton, sklo, plasty a pod.. Je možné ji přelakovat všemi druhy vrchních laků.

Pouze pro profesionální použití.

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

 

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.
nebezpečí, Resp. Sens. 1, Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo
dýchací potíže.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte...
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle a obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze
usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.
Zvláštní nařízení:
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje
Xylen
Calcium dihydroxide
Ossido di calcio
4,4'-methylendifenyl diisokyanat; difenylmethan-4,4'-diisokyanat
Methyl a Bis(1,2,2,6,6 - pentametyl-4-piperidyl) sebakát: Může vyvolat alergickou reakci.
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná
2.3 Další nebezpečnost
Látky vPvB: Žádná - Látky PBT: Žádná
Jiná rizika:
Žádná jiná rizika