Tip Efekt lupa
 

Stříkací tmel šedý 1L

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
554 Kč / ks
457,85 Kč bez DPH
   
Kód produktu 86277772
Značka Palinal
Kategorie TMELY
 

Polyesterový stříkací tmel

Charakteristika

  • Rychlá aplikace
  • Snadné broušení
  • Po zaschnutí vytváří materiál hladký povrch bez pórů a snadno se brousí
  • Podklady musí být čisté, suché, odmaštěny
  • Vysoká tvrdost, tuhost v ohybu, odolnost proti nárazům a vibracím
    Dvousložkový stříkací tmel pro vyplnění nerovností, brusných stop a drobných poškození

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:

Telefonní číslo pro naléhavé situace
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
nebezpečí, Flam. Liq. 2, Vysoce hořlavá kapalina a páry.
varování, Acute Tox. 4, Zdraví škodlivý při vdechování.
varování, Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.
varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.
varování, Repr. 2, Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
nebezpečí, STOT RE 1, Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2. Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:
 
nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P210 Chraňte před teplem - Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P370+P378 V případě požáru použijte k hašení práškový hasicí přístroj.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Zvláštní nařízení:
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
Obsahuje:
styren
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná.
 
2.3. Další nebezpečnost
Žádné látky PBT, vPvB ani látky narušující činnost endokrinního systému nejsou přítomné v koncentraci >= 0,1 %.
Jiná rizika:
Žádná jiná rizika

 

Hmotnost 1.85 kg