Tip Efekt lupa
 

Tužidlo 993. MS MAXI solid SPOT

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
439 Kč / ks 1 322 Kč / ks od 439 Kč
362,81 Kč 1 092,56 Kč od 362,81 Kč bez DPH
   
Značka Palinal
Kategorie TUŽIDLA
 

Tužidlo 993. MS MAXI solid SPOT

 

Charakteristika

Standardní tužidlo pro výrobky 2K Acryl-Polyurethane používané v rafinovaných výrobcích na bázi rozpouštědel: matné základny, přímé lesklé skloviny, čiré barvy, plniče nebo mokré plniče.


Bezpečnostní informace:

Telefonní číslo pro naléhavé situace
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2Klasifikace látky nebo směsi

Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):

  varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.

  varování, Acute Tox. 4, Zdraví škodlivý při vdechování.

  varování, Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.

  varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.

  nebezpečí, Asp. Tox. 1, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

  Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:

Žádná jiná rizika

2.2 Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před teplem - Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování par.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...

P301+P310 PĂI POÂŽITĂ: OkamžitĂŹ volejte lĂŠkaøe.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P370+P378 V případě požáru použijte k hašení práškový hasicí přístroj.

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Zvláštní nařízení:

Žádná.

Obsahuje:

Hexamethylene diisocyanate, oligomers

n-butyl-acetat

Solventní nafta (ropna), lehka aromaticka;  Nízkovroucí benzínova frakce - nespecifikovana

xylem

Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:

Pouze pro profesionální uživatele.

2.3 Další nebezpečnost

Látky vPvB: Žádná. - Látky PBT: Žádná.

Jiná rizika:

Žádná jiná rizika