V01 odmašťovač additive - 1L do laku a barvy

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
1 112 Kč / ks
919,01 Kč bez DPH
   
Kód produktu V017800001
Značka Sprint
Kategorie ODMAŠŤOVAČE
 

V01 odmašťovač additive - 1L

 

Charakteristika

Protiskluzová antikosyktonická přísada s vysokými distenzními vlastnostmi, která má být použita max. 5 ml na litr konečného výrobku, připravená k použití. Přidáva se do materiálu, aby pohlcovala případnou mastnotu.

Jen pro profesionální využití.

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P261 P261.1
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
n-butyl-acetat
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná
2.3 Další nebezpečnost
Látky vPvB: Žádná - Látky PBT: Žádná
Jiná rizika:
Žádná jiná rizika

Hmotnost 0.96 kg