C10 tužidlo bílé tuba

Neohodnoceno
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
260 Kč / ks 47 Kč / ks 57 Kč / ks 39 Kč / ks od 39 Kč
214,88 Kč 38,84 Kč 47,11 Kč 32,23 Kč od 32,23 Kč bez DPH
   
Značka Sprint
Kategorie TUŽIDLA
 

C10 tužidlo tuba

 

Charakteristika

Pro polymeraci štuků a výrobků na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic.

 

Poměr tužení : 2 % hmotnosti
* Nízké teploty: poměr lze zvýšit až o 3%
* Vysoké teploty: poměr lze snížit až o 1%

Bezpečnostní informace:

Zahřívání může způsobit požár. (H242)
Může vyvolat alergickou kožní reakci. (H317)
Způsobuje vážné podráždění očí.(H319)
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.(H410)

Obecně. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P101).
Uchovávejte mimo dosah dětí. (P102).

Prevence
Používejte ochranné rukavice/ochrana očí. (P280).
Uchovávejte pouze v původním balení. (P234).

Reakce
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny apokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P305+P351+P338).

Skladování
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu
(P403+P235).
Skladujte odděleně. (P420).
Likvidace
'Odstraňte obsah/obal k schválenému odpadišti. (P501)

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2