Tip Efekt lupa
 

S57 tmel béžový - 1,1L

2 hodnocení
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
369 Kč / ks
304,96 Kč bez DPH
   
Kód produktu S5712800G1
Značka Sprint
Kategorie TMELY
 

S57 tmel béžový - 1,1L

 

Charakteristika

Flexibilní univerzální tmel, založený na polyesterové pryskyřici a speciálních zátěžích, speciálně vyvinutý pro získání specifické střední hmotnosti. Má výjimečné chování a jeho konkrétní složení dělá z tohoto tmelu produkt s lepším výkonem než konvenční plnicí tmel. Minimální pronikavost vlhkosti, s větší odolností vůči vnější straně a větší kotevní silou. Maximální snadnost broušení, pružnost a odolnost proti nárazům.

 

Pouze pro profesionální použití.

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.
varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.
varování, Skin Sens. 1A, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
varování, Repr. 2, Podezření na poškození plodu v těle matky.
nebezpečí, STOT RE 1, Způsobuje poškození orgánů (ucho) při prodloužené nebo opakované
expozici (vdechování).
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky
H372 Způsobuje poškození orgánů (ucho) při prodloužené nebo opakované expozici (vdechování).
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P260.F Nevdechujte páry.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
maleinanhydrid
styren
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná

Hmotnost 1.589 kg