Tip Efekt lupa
 

C70 tužidlo pro F70 500ml

Neohodnoceno
 

C70 tužidlo pro F70 500ml

Dostupnost Skladem (>5 ks)
490 Kč / ks
404,96 Kč bez DPH
   
Kód produktu C701600001
Značka Sprint
Kategorie TUŽIDLA
 

C70 tužidlo pro F70 500ml

 

Charakteristika

Vysoce kvalitní nežloutnoucí katalyzátor pro epoxidový plnič. Tuží se v poměru 2:1.

 

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
nebezpečí, Skin Corr. 1A, Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
nebezpečí, Eye Dam. 1, Způsobuje vážné poškození očí.
nebezpečí, Resp. Sens. 1, Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo
dýchací potíže.
varování, Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
varování, STOT RE 2, Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované
expozici při vdechování.
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici při vdechování.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze
usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte lékaře.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
Xylen
Bisfenolu A a epichlorhydrinu-ethylendiamin (kopolymer)
1-methoxypropan-2-ol
butan-1-ol
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol: Může vyvolat alergickou reakci.
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná

Hmotnost 0.548 kg