Tip Efekt lupa
 

F70 plnič epoxidový základ 2K šedý

Neohodnoceno
 

F70 plnič epoxidový základ 2K šedý

Dostupnost Skladem (>5 ks)
668 Kč / ks
552,07 Kč bez DPH
   
Kód produktu F7006001G1
Značka Sprint
Kategorie PLNIČE
 

F70 plnič epoxidový základ 2K šedý

Charakteristika

Šedý dvojkomponentní epoxidový plnič s excelentní přilnavostí na všechny kovové podklady a vysokou antikorozní ochranou. Ideální pro použití v cyklu „mokré do mokrého“, vynikající na staré nátěry.

Aplikace

Povrch musí být suchý, čistý a odmaštěný. Plnič používat s tužidlem C70 v  poměru 2:1,  zpracovatelnost  30 min.

 

Pouze pro profesionální použití.

Tužidlo není součástí balení

 

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
varování, Flam. Liq. 3, Hořlavá kapalina a páry.
varování, Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.
nebezpečí, Eye Dam. 1, Způsobuje vážné poškození očí.
varování, Skin Sens. 1, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
varování, STOT RE 2, Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované
expozici při vdechování.
Aquatic Chronic 2, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280.D Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Zvláštní nařízení:
EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje
Epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu průměrná molekulová hmotnost < 700
Xylen
4-methylpentan-2-on
butan-1-ol
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná
2.3 Další nebezpečnost
Látky vPvB: Žádná - Látky PBT: Žádná
Jiná rizika:
Žádná jiná rizika

Hmotnost 1.673 kg