D12 polyester ředidlo pro F18 - 1L

Neohodnoceno
 

D12 polyester ředidlo pro F18 - 1L

Dostupnost Skladem (>5 ks)
510 Kč / ks
421,49 Kč bez DPH
   
Kód produktu D121690001
Značka Sprint
Kategorie ŘEDIDLA
 

D12 polyester ředidlo pro F18 - 1L

 

Charakteristika

Vhodné pro F18 a další polyesterové plniče aplikované nástřikem. Doporučované pro své rychlé vysychání a nezadržování se ve vytvořením filmu. Zaručuje rychlé tvrdnutí a umožňuje snadné broušení.

 

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
nebezpečí, Flam. Liq. 2, Vysoce hořlavá kapalina a páry.
varování, Eye Irrit. 2, Způsobuje vážné podráždění očí.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
ethyl-acetat
acetone
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná
2.3 Další nebezpečnost
Látky vPvB: Žádná - Látky PBT: Žádná
Jiná rizika:
Žádná jiná rizika

Hmotnost 0.968 kg