D70 epoxidové ředidlo 1L

Neohodnoceno
 

D70 epoxidové ředidlo 1L

Dostupnost Skladem (>5 ks)
455 Kč / ks
376,03 Kč bez DPH
   
Kód produktu D707800001
Značka Sprint
Kategorie ŘEDIDLA
 

D70 epoxidové ředidlo 1L

Charakteristika

Epoxidové ředidlo pro epoxidové plniče a epoxidové barvy.

 

Pouze pro profesionální použití

Bezpečnostní informace:
Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293; +420 224 915 402 (24 hod.)
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha 2

Klasifikace látky nebo směsi
Kritéria nařízení ES č. 1272/2008 (KOB):
nebezpečí, Flam. Liq. 2, Vysoce hořlavá kapalina a páry.
varování, Acute Tox. 4, Zdraví škodlivý při požití.
varování, Acute Tox. 4, Zdraví škodlivý při vdechování.
varování, Skin Irrit. 2, Dráždí kůži.
nebezpečí, Eye Dam. 1, Způsobuje vážné poškození očí.
varování, STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě.
varování, STOT RE 2, Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované
expozici při vdechování.
nebezpečí, Asp. Tox. 1, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Aquatic Chronic 3, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepříznivé fyzikálně-chemické efekty na lidské zdraví a na životní prostředí:
Žádná jiná rizika
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:

nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302+H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici při vdechování.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před otevřeným ohněm - Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry nebo aerosoly.
P280.D Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Zvláštní nařízení:
Žádná
Obsahuje
Xylen
4-methylpentan-2-on
butan-1-ol
Speciální opatření podle Přílohy XVII REACH následujících modifikací:
Žádná

Hmotnost 0.968 kg